V skladu z 20. členom Statuta ŠD Center Maribor upravni odbor društva sklicuje volilni zbor članov društva, ki bo v soboto, 7.1.2023, ob 14.00 uri v restavraciji Študentski dom, Ob parku 5, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov
2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Volitve predsednika društva, predsednika strokovnega odbora in člana upravnega odbora
4. Razno

V skladu z 21. členom Statuta ŠD Center Maribor se obvestilo o sklicu zbora članov s priloženim dnevnim redom objavi na oglasni deski in spletni strani društva do dne 28.12.2022. V času od sklica do zasedanja zbora imajo člani društva možnost vpogleda v gradivo za zbor in veljavni statut v pisarni društva.

V skladu s Statutom ŠD Center Maribor bo zbor članov izvolil predsednika društva, predsednika strokovnega odbora in enega člana upravnega odbora za mandatno obdobje 2023 – 2026. Kandidata za katero od navedenih funkcij mora do 4.1.2023 pisno predlagati en od članov društva, sam kandidat pa mora podati pisno soglasje k opravljanju funkcije.

SLEDI DRUŽABNO SREČANJE S POGOSTITVIJO.

Veselimo se vaše udeležbe!

Jernej Domanjko
predsednik ŠD Center Maribor