V skladu z 20. členom Statuta ŠD Center Maribor upravni odbor društva sklicuje redni letni zbor članov društva, ki bo v soboto, 21.10.2023, ob 18.00 uri na ŠD Center Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov
2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Poročila o delovanju društva v letu 2022
• Letno poročilo o delu društva
• Poročilo o finančnem poslovanju
4. Program dela in načrt finančnega poslovanja za 2023
5. Razno

V skladu z 21. členom Statuta ŠD Center Maribor se obvestilo o sklicu zbora članov s priloženim dnevnim redom objavi na oglasni deski in spletni strani društva do dne 12.10.2023. V času od sklica do zasedanja zbora imajo člani društva možnost vpogleda v gradivo za zbor in veljavni statut v pisarni društva.

Veselimo se vaše udeležbe!

Jernej Domanjko
predsednik ŠD Center Maribor