V skladu z 20. členom Statuta ŠD Center Maribor upravni odbor društva sklicuje redni letni zbor članov društva, ki bo v ponedeljek, 5.9.2022, ob 19.45 uri na ŠD Center Maribor.

Dnevni red:

  1. Otvoritev zbora članov
  2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  3. Poročila o delovanju društva v letu 2021
    • Letno poročilo o delu društva
    • Poročilo o finančnem poslovanju
  4. Program dela in načrt finančnega poslovanja za 2022
  5. Projekt obnove objektov ŠD Center Maribor
  6. Razno

 

V skladu z 21. členom Statuta ŠD Center Maribor se obvestilo o sklicu zbora članov s priloženim dnevnim redom objavi na oglasni deski in spletni strani društva do dne 26.8.2022. V času od sklica do zasedanja zbora imajo člani društva možnost vpogleda v gradivo za zbor in veljavni statut v pisarni društva.

 

Veselimo se vaše udeležbe!

 

Jernej Domanjko

predsednik ŠD Center Maribor